>

ประวัติความเป็นมา

Company Profile

Th-Computer เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2011 หรือเมื่อ 13 ปีก่อน
โดยเริ่มจากบริการดังต่อไปนี้
 • ให้บริการเช่า Web Hosting สำหรับเปิดเว็บไซต์
 • ให้เช่า Server สำหรับบริการต่างๆ เช่น เกมออนไลน์ วิทยุออนไลน์
 • ให้เช่า Server สำหรับองค์กร บริษัท เพื่อการค้า
 • ในปีเดียวกัน ได้เพิ่มการให้บริการซ่อม ประกอบ อัพเกรด อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
 • จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์อื่นๆ
 • จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ในสำนักงาน
 • จำหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ใช้งานในองค์กร
 • ในปี 2012 ได้เริ่มเพิ่มทีมงานเพื่อรองรับการให้บริการเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายในองค์กร
 • วางระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT เพื่อใช้งานในองค์กร
 • วางระบบ File Server เพื่อจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลในองค์กร
 • วางระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาร (Wi-Fi) ใน Office
 • อีกทั้งเริ่มให้บริการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและเว็บไซต์ต่างๆ
  ได้ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการทำเว็บไซต์และ Mobile Application มาร่วมงาน
 • ระบบพิมพ์เอกสารการขายและสรุปยอดขายของบริษัท
  (พัฒนามาเป็น THC Smart Work ในปัจจุบัน)
 • ระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและออกรายงานของเทศบาลจังหวัด
 • ระบบจัดการสินค้าในโรงรับจำนำ
 • ระบบส่งข้อมูลแบบทางวิศวกรรมเพื่ออนุมัติโดยวิศวกรผู้มีอำนาจ
 • เว็บไซต์ของนิตยสารทางการแพทย์
 • ปี 2020 ทีมงานได้เข้าร่วมงานกับบริษัท NVK Group
  ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าอุปกรณ์แสกนใบหน้าโดยใช้ AI ในส่วนของ Product Engineer
  โดยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบ Access Control การเชื่อมต่อ API ของอุปกรณ์
 • วาง Solution ระบบ Access Control
 • ตรวจสอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ การนำข้อมูลจากอุปกรณ์แสกนใบหน้ามาใช้งาน
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่หน้าไซต์งานลูกค้า
 • NVK NVK NVK NVK NVK
  ในปี 2023 Th-Computer ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  พร้อมพัฒนา Solution เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานขององค์กร
 • ระบบ THC Smart Work
 • ระบบ THC SmartAT
 • บริการเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ Mobile Application
 • บริการติดตั้งระบบ IT ในองค์กร
 • ดูแล ซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ Smart Office and Smart Home